روزگار قریب عمر

Advertisements

ببین که چه سان خود را از مواهبت محروم می کنم

خدا ببین

ببین که فرصت های خوب ترا چگونه در چرخه بی رحم زندگی نابود می کنم.

ببین که رسمش را باز نشان دادم که یاد ندارم.

گیرم که گرفتارم، گیرم که می اندیشم که کاری بزرگ می کنم. 

اما بزرگ ترین ها را دارم و نمی دانم چرا: 

چنین کوچکم

پ.ن: برای رنجی که بر آدم آمد.