ببین که چه سان خود را از مواهبت محروم می کنم

خدا ببین

ببین که فرصت های خوب ترا چگونه در چرخه بی رحم زندگی نابود می کنم.

ببین که رسمش را باز نشان دادم که یاد ندارم.

گیرم که گرفتارم، گیرم که می اندیشم که کاری بزرگ می کنم. 

اما بزرگ ترین ها را دارم و نمی دانم چرا: 

چنین کوچکم

پ.ن: برای رنجی که بر آدم آمد.