عمر چه زود مي گذرد

از زماني كه به خودم مي گويم امروز كه گذشت، فردا چيزي بلاگ مي كنم مي بينم چند ماه گذشته است و اين مرا وحشت زده مي كند.