Hello world!

سلام. همیشه زودتر سلام کردن مزش  بیشتر از جواب سلام دادنه. بنده عضو به فراق افتاده این خانواده در فاصله شونصد هزار کیلومتری هستم. سرم رو از لای برف های کوه های هزار مسجد آوردم بیرون و دالی موشی می کنم.