وای از نوای دل و سازی که از سینه صدایش بیرون می زند

Advertisements