ریکاوری مرده گان

دولت از اين که مجلس حتا کارت های صد آفرين دوران ابتدايی کردان را هم نپذيرفت ابراز تاسف کرد…