«همه چی تسک + سرتوگوشی»

اردوان روزبه / وبلاگستان
 
به طور کلی ما معتقدیم تکنولوژی مردم را «مالتی تسک» کرده است. اما من معتقدم تکنولوژی ما را «دوال تسک» کرده است. هر تسکی + تلفن هوشمند:
غذا خوردن + سر تو گوشی
کتاب خواندن + سر تو گوشی
ریدن + سر تو گوشی
بچه درست کردن + سر تو گوشی
راننده‌گی + سر تو گوشی
ورزش + سر تو گوشی
فحش و حواله و انگشت نشون دادن + سر تو گوشی
فیلم دیدن + سر تو گوشی
دهن ملت رو سرویس کردن + سر تو گوشی
نتیجه این که همه کار + سر تو گوشی
پس عزیزان من، ما از این بحث فلسفی نتیجه می‌گیریم. ملت در عصر فعلی «مالتی تسک» نشدن بلکه هرچی تسک + سر تو گوشی شدن.
تا مبحث بعدی خدا نگهدار