«گشتم نبود، نگرد نیست»

وقتی یقین داری به چیزی نمی رسی فراموشش کن…

راهب بی خدا ساکن مریلند