بی مجوز رهبران جنبش هم خیابان ها شلوغ شد

خبرهایی جسته و گریخته دارم.

پای نت نشسته ام و زل زده ام به چت ها و مسنجرها. خبر ها می رسد. آریا شهر تیر هوایی، نارمک الله اکبر و عباس آباد درگیری. خیابان های پر از نیروهای امنیتی…

رهبران این جبنش در حقیقت الان چه کسانی هستند؟