مگر تو ماشين بشينم از بيكاري بنويسم

نشسته ام تو ماشين جايى دور از آبادى همين بهانه شد تا ناخن بكشم به خاطرات.