تو خود را نبینی

درد تو در توست و نمي بيني

و دواي تو در توست و نمي داني.

آن کتاب مبين الهي که حروفش اسرار پنهان را فاش مي سازد،

ذات توست.

آيا خود را همين جرم صغير و جسم حقير پنداشته اي؟

زنهار! چنين نيست،

که جهان برين در بحر هستي تو مستغرق است.

امام علي