شايعه ارتباط اوباما با ظهور حضرت مهدی

به نقل از پارسینه:

قصه از اين قرار است كه در گوشه اى از اين تاليف 15 جلدى و110 فصلى علامه محمد باقر مجلسى (1700-1627 م) ، حديثى از امام على ابن ابى طالب (ع) آمده است مبنى بر آنكه؛ پيش از ظهور مهدى موعود، مردى بلند قامت و سيه چرده در غرب به قدرت مى رسد و بزرگترين لشكر زمين را رهبرى مى كند.

طى هفته هاى اخير، موجى از خوش بينى واميد به پيروزى اوباما در انتخابات رياست جمهورى امريكا در ميان پاره اى از اقشار پيگير مسايل سياسي در ايران به راه افتاد.   

به گزارش پارسینه به نقل از العربیه ظاهراً همين كه سايه جنگ ويا حمله نظامى به هر شكل، از هر سو وبه هر نسبتى با آمدن اوباما به كاخ سفيد از سر ملت ايران، دورتر شود، بهانه و دليل موجهى براى اكثر ايرانيان است كه اميد داشته باشند اين مرد امريكائى افريقايى تبار در راس حكومت امريكا قرار گيرد.

ليكن بعضى از معتقدان به باورهاى موجود در نوشته هاى پيشينيان براى يافتن پيشگويى يا اشاره اى اميدوار كننده به سراغ كتابهايى از قبيل «بحار الانوار» رفتند. 

شايد هم تصادفاً كسى به مطلبى كه شرحش خواهد آمد برخورد و موجب نشر واشاعه اين مطلب در فضاى كنونى گرديد.

به هر حال، قصه از اين قرار است كه در گوشه اى از اين تاليف 15 جلدى و110 فصلى علامه محمد باقر مجلسى (1700-1627 م) ، حديثى از امام على ابن ابى طالب (ع) آمده است مبنى بر آنكه؛ پيش از ظهور مهدى موعود، مردى بلند قامت و سيه چرده در غرب به قدرت مى رسد و بزرگترين لشكر زمين را رهبرى مى كند.

انتشار اين مطلب از سوى بعضى از محافل خبرى و از جمله سايت هاى ايرانى همراه با شاخ وبرگهاى ديگرى شد. مثلاً گفته شد كه چون نام پدر باراك، «حسين» است، پس عنوان «باراك حسين اوباما» را مى توان اين گونه تفسير كرد: «بارك» در عربى به معناى «مبارك گرداند» مى باشد لذا آن پيشواى مذهبى به اين تعبير از رياست جمهورى اوباما خوشنود خواهد بود. اوباما هم در فارسى به صورت او- با- ما قابل خواندن است. پس باراك اوباما به تعبيرى «با ما ايرانيان» است.

از سوى ديگر العربيه.نت در تماسى با علامه محمد حسن الامين نظر وى را در اين رابطه جويا شد. وى در پاسخ گفت: در اين كتاب بزرگ مطالب مختلفى وجود دارد كه نمى توان همه آنها را بدون بررسى پذيرفت. 

او خاطر نشان ساخت: بعضى از احاديث را مى توان بدور انداخت. مثلاً چنين گفته هايى از نوع پيشگويى است، ومن فكر نمى كنم چنين سخنى بر زبان امام على (ع) جارى شده باشد. زيرا علم غيب فقط به دست خداست.

اين روحانى افزود، علائم ظهور از غيبيات است و احاديث در اين زمينه از حالات ورخدادهايى مى گويند كه بر فرض صحت نقل، بازهم مشابه چنين علائمى قابل حدوث در زمانهاى مختلف هستند، وخود احاديث هم بخصوص در افواه مردم قابليت تاويل وتفسيرهاى متفاوتى را مى يابند.

قابل ياد آورى است، شيوع چنين تصوراتى در ايران و برخى از كشورهاى ديگر سابقه دارد كه يكى از آنها، دست به دست شدن چند بيت شعر منسوب به شاه نعمت الله ولى، از بزرگان عصر صفوى، در دوران انقلاب اسلامى ايران بود.
آن ابيات در آن زمان چنين تفسير شد كه گويا از قرنها پيش، سقوط و در بدرى شاه و جايگزينى وى توسط حاكميت يك روحانى از سلاله پيامبر پيشگويى شده بود.

تند باد تغییر

این روزها شب ها کمتر می خوابم. روزها خواب آلودم. تند بادی با خود تغییر آورده است. خوب خواهد شد؟ نمی دانم. بد خواهد شد؟ نمی دانم.

ببینم جایی یک روزنامه نگار پرت و پلا لازم ندارد؟

این هم یه باره به یادم آمد:

I follow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change
An August summer night
Soldiers passing by
Listening to the wind of change

The world closing in
Did you ever think
That we could be so close,like brothers
The future’s in the air
I can feel it everywhere
Blowing with the wind of change

Chorus:
Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

Walking down the street
Distant memories
Are buried in the past forever

I fallow the Moskva
Down to Gorky Park
Listening to the wind of change

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change

The wind of change blows straight
Into the face of time
Like a stormwind that will ring
The freedom bell for peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow share their dreams
With you and me

Take me to the magic of the moment
On a glory night
Where the children of tomorrow dream away
In the wind of change