«پول داشتن و شعوری که نمی‌آورد…»

قضیه این است که پول خیلی چیزهارو با خودش میاره، اما پول خیلی چیز ها رو هم فکر کنم با خودش می بره.
ایران که بودم چند تا از این مدل بٌرده ها رو می شناختم. آدم هایی که حد اعلای کثافت و بی شرافتی بودند. آدم هایی که اگر از چیزی خوششون می‌آمد با افتخار می گفتن «بلخره ردیفش می‌کنم!» این بلخره ردیف کردن شامل همه چیز بود.
حق کسی که رفته بود دادگاه و شکایت کرده بود رو ردیف می کردن!
زن شوهر دار رو از خونه اش می کشیدن بیرون و می کردنش رقاص شب های علف کشی شون چون زیبا بود این دوستان ردیفش می کردن!
طرف رو که زبون درازی می کرد می دادن یکی با ماشین بزنه له و لورده اش کنه و بعد خودشون ردیفش می کردن!
زندانی قاتل و محکوم به اعدام رو آزاد می کردن و یکی دیگه رو می فرستادن پا چوبه دار که ردیفش کنن!
شب تا خرخره تریاک می کشیدن و بعد می گرفتن دخترهایی که برای بیست هزار تومان تن به هر کار می دادن رو تا صبح می زدن و دست پای شکسته می فرستادن خونش بعد هم می گفتن: بیست تا دیگه گذاشتیم روش، ردیف شد!
نمی خواهم بگم از پول دارها و پول داشتن بدم می آید، نمی خواهم منکر سرمایه باشم و یا نگاه زیادی سوسیالیتسی به ماجرا داشته باشم، اما می خواهم بگم پول داشتن در خیلی از موارد شقاوت و کثافت رو در وجود آدم پر قدرت تر و دیو بی ترحمی را بزرگ تر می کنه.
رجوع می دهم به داستان زر های مفت آقای ترامپ پول دار یک زن و زن ها و آدم ها و مکزیکی ها و مهاجر ها و کارگرهایی که برایش کار کردند رو به پست آدم آشغالی به نام «دن بیلزرین» که هنرش فقط کثافت تر بودن است.
جناب احمق با افتخار جمله آقای ترامپ را تایید می کنند که:
«…»
شرمم آمد جمله این آشغال رو ترجمه کنم.
پ.ن: فقط در عجب اون ۳۵۰ هزار تا احمقی هستم که لایک دادن به پست!
#Trump #Honor #Humanity #Knowledge #Policy

dan-dayoos