ماردونا هم به ما رو آورد

این یکی دیگر از معجزه های هزار سوم است:

مارادونا هم از ما حمایت کرد و برای دیدار ما لحظه شماری می کند.

با توجه به لسیت ارادتمندان که نوری یه گا و مارادونا و چاوز در آن باشد بزودی منتظر رابرت مردوک و سلطان کوکائین پاناما هم باید بود.

SMS, No!

اوایل نه، اما حالا بس که اس ام اس های نخ نما شده رو برام از هر طرف می فرستن حالم بهم می ریزه. انگار همه از روی دست هم کپی می کنن و فقط به انگشت مبارک به اندازه یه فروارد فشار می آورند. دوستی تبریک عیدی رو فرستاده بود حتا اسم فرستنده قبلی رو از روش پاک نکرده بود…

ترا به خدا نام علی را دستکم نیاورید

نان برای خوردن نیست. ماه ها است زن برای کودکانش گوشت نخریده. پدر بچه ها زندان است. جرم حمل صد گرم تریاک. تکراری شده گوش ها پر است. قاضی روزی صد بار می شود که مردی ناله می زند که از اجبار بوده.

آنسوی دیوارهای دادسرای انقلاب درست چند قدم پایین تر، زنی بزک دوزک کرده صورت لاغر و زردش حتا با رژلب های ارزان قیمت و کرم پودرهای نیم بند که در سرما بر روی صورتش ماسیده و طبله کرده نشان می دهد که زرد تر از این حرف ها است. ترمز می زنند انداز و ورانداز می کند. ماشین ماشین ماشین یکی را سوار می شود.

راننده تاکسی که بر روی ماشین یکی کار می کند تومنی 3 ریال می گیرد. در بستی فقط می برد. اخراجی سپاه است صاحب ماشین یه روزی رئیسش بوده او 8 دستگاه مثل همین دارد.

در خیابان …آپارتمان شماره 11 جایی است که مردی خودش برای همسرش مشتری می آورد. با جا و تریاک و زنش پای هم 50 تومان می گیرد. سوراخ سوراخ شده بسکه تزریق کرده است. می گفت دیگر جایی روی بدنش حتا بر روی بیضه هایش نمانده که تزریق نکرده باشد.

کرایه خانه که رفت بالا حقوق ثبت احوال کفاف نداد. رفت دنبال کار دوم. کپی سی دی. در طرح امنیت اجتماعی اولین کسی بود که دستگیر شد. مادر زنش می گفت داماد بی ناموسی داشته که فیلم سکسی به مردم می فروخته.

گوشه گوشه. صدا صدا. ناله ناله … ترا به خدا … غدیرتان مبارک.

شورش چیست

اینم هدیه یه دوست بود…

به صداي بلند و با جمعي کثير صحبت کردن کار آشوبگري است که ميخواهد مردم را به قيام وادارد، و بايد در آن واحد هم ديگران را تحريک کند و هم خود تحريک شود، هم به هيجان بياورد و هم خود به هيجان بيايد. برعکس، براي گره زدن پيوند انسانها با هم ، براي تلقين حس اعتماد به ديگران و اعتماد داشتن به ايشان ، براي تبادل افکار ، نه تبادل کلمات بايد دوبه دو نشست و آهسته صحبت کرد و اغلب مکثهايي به سخن داد تا مجال بهتر فکر کردن به دست بيايد.

نان و شراب – اينياتسيو سيلونه

سرنوشت خانواده بوتو

بعضی از سرنوشت ها همیشه یه جورایی ذهن مو مشغول می کنه مثل سرنوشت خانواده گاندی و یا کندی اما ظاهرن خانواده بوتو هم از این گروه بود. بی نظیر آخرین بازمانده خانواده بوتو بود اینو می دونستید:

بی نظیر بوتو آخرين بازمانده خانواده سیاستمدار بوتو بود. مرتضی برادر او که گمان می رفت رهبری حزب مردم پاکستان را بر عهده بگیرد، پس از برکناری پدرش به افغانستان گريخت. او از آنجا و کشورهای دیگری در خاورمیانه با تاسیس گروه نظامی ذوالفقار، به مبارزه با دولت نظامی پاکستان پرداخت.

مرتضی بوتو در تبعيد بود که در انتخابات به نمايندگی مجلس ایالتی برگزیده شد. وی بلافاصله به پاکستان بازگشت اما در سال 1996 در شرایطس مشکوک کشته شد.

شهنواز برادر ديگر بی نظیر نیز فعال سیاسی بود که پیش از خواهر و برادرش در سال 1985 در آپارتمانش در جنوب فرانسه کشته شد.

متن کامل توافق نامه الجزایر

متن عهدنامه مرزى بين ايران و عراق را که بر اساس توافقنامه الجزاير که در 6 مارس 1975 بين صدام حسين، معاون رييس جمهور آن زمان عراق و محمدرضا پهلوى، شاه مخلوع ايران و تحت نظارت هوارى بوم دين، رييس جمهور وقت الجزاير امضا شد.

شاهنشاه ايران و رييس جمهور عراق نظر به اراده صادقانه طرفين،منعکس در توافق الجزيره مورخ 6 مارس 1975 براى نيل به حل و فصل قطعى و پايدارى کليه مسايل ما به اختلاف بين دو کشور، نظر به اينکه طرفين بر اساس پروتکل قسطنطنيه مورخ 1913 و صورتجلسات کميسيون تحديد حدود 1914 به علامت گذارى مجدد قطعى مرز زمينى و برمبناى خط تالوگ به تحديد مرز رودخانه‌اى خود مبادرت نموده‌اند.
نظر به اراده طرفينبه برقرارى امنيت و اعتماد متقابل در طول مرز مشترک خود، نظر به پيوندهاى همجواريتاريخى و مذهبى و فرهنگى و تمدنى موجود بين ملت‌هاى ايران و عراق، با تمايل به تحکيم پيوندهاى مودت و حسن همجوارى و تشييد مناسبات فيمابين در زمينه‌هاى اقتصادى وفرهنگى و توسعه مبادلات و مناسبات انسانى بين مردم خود، بر اساس اصل تماميت ارضى ومصونيت مرزها از تجاوز و عدم مداخله در امور داخلى، با تصميم به بذل مساعى در جهتبرقرارى عصرى جديد در مناسبات دوستانه بين ايران و عراق بر مبناى احترام کاملاستقلال ملى و سلطه حاکميت مساوى دولت‌ها، با اعتقاد به مشارکت در اجراى اصول وتحقق امال و اهداف ميثاق ملل متحد از اين طريق، تصميم به انعقاد عهدنامه حاضرگرفتند و بدين منظور نمايندگان تام الاختيار خود را به ترتيب ذيل تعييننمودند

از طرف شاهنشاه ايران: جناب آقاى عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران.
از طرف رييس جمهورى عراق: جناب آقاى سعدون حمادى، وزيرامور خارجه عراق.

مشاراليهم پس از ارايه اختيارنامه‌هاى خود که در کمال صحت واعتبار بود نسبت به مقررات مشروحه زير توافق نمودند:

ماده 1- طرفين معظمينمتعاهدين، تاييد مى‌نمايند که مرز زمينى دولتى بين ايران و عراق همان است که علامتگذارى مجدد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربوط به علامت گذارى مجدد مرززمينى و ضمايم پروتکل مذکور که به اين عهدنامه ملحق مى‌باشند انجام يافته است.
ماده 2- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مرز دولتى در شط العرب همان است که تحديد آن بر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکلمربوط به تحديد مرز رودخانه‌اى و ضمايم پروتکل مذکور که به عهدنامه حاضر ملحقمى‌باشند، انجام يافته است.
ماده 3- طرفين معظمين متعاهدين، متعهد مى‌شوند کهبر اساس و طبق مقررات مندرج در پروتکل مربو طبه امنيت در مرز و ضمايم آن که ملحق بهاين عهدنامه مى‌باشند، در طول مرز به طور مداوم کنترل دقيق و موثر به منظور پاياندادن به هر نوع رخنه اخلال‌گرانه، صرف نظر از منشا آن، اعمال دارند.
ماده 4- طرفين معظمين متعاهدين، تاييد مى‌نمايندکه مقررات سه پروتکل و ضمايم آنها، مذکور در مواد 1،2 و3 عهدنامه حاضر کهپروتکل‌هاى فوق الذکر بدان ملحق و جزلايتجزاى آن مى‌باشند، مقرراتى قطعى و دايمى وغير قابل نقض بوده و عناصر غير قابل تجزيه يک راه حل کلى را تشکيل مى‌دهند. نتيجتاخدشه به هر يک از عناصر متشکله اين راه حل کلى اصولا مغاير با روح توافق الجزيرهخواهد بود.
ماده 5- در قالب غير قابل تغيير بودن مرزها واحترام کامل به تماميت ارضى دو دولت، طرفين معظمين متعاهدين تاييد مى‌نمايند که خط مرز زمينى و رودخانه‌اى آنان لايتغير و دايمى و قطعى مى‌باشد.
ماده 6-1- در صورت اختلاف درباره تفسير يا اجراى عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمايم آنها، اين اختلاف با رعايت کامل مسير خط مرزايران و عراق، مندرج در مواد 1 و 2 فوق الاشعار و نيز با رعايت حفظ امنيت در مرزايران و عراق، طبق ماده (3) فوق الذکر، حل و فصل خواهد شد.
2 –  اين اختلاف در مرحله اول طى مهلت دو ماه ازتاريخ درخواست يکى از طرفين از طريق مذاکرات مستقيم دو جانبه بين طرفين معظمينمتعاهدين، حل و فصل خواهد شد.
3-  در صورت عدم توافق، طرفين معظمين متعاهدين ظرفمدت سه ماه، به مساعى جميله يک دولت ثالث دوست توسل خواهند جست.
4-  در صورت خوددارى هر يک از طرفين از توسل به مساعى جميله يا عدم موافقيت مساعى جميله، اختلاف طى مدت يک ماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد.
5- در صورت عدم توافق بين طرفين معظمين متعاهديننسبت به آيين و يا نحوه داورى، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين مى‌تواند ظرف پانزدهروز از تاريخ احراز عدم توافق، به يک دادگاه داورى مراجعه نمايد.
براى تشکيل دادگاه داورى و براى حل و فصل هر يک ازاختلافات، هر يک از طرفين معظمين متعاهدين يکى از اتباع خود را به عنوان داور تعيينخواهد نمود و دو داور يک سرداور انتخاب خواهند نمود.
اگر طرفين معظمين متعاهدين ظرف مدت يک ماه پس ازوصول درخواست داورى از جانب يکى از طرفين از ديگرى به تعيين داور مبادرت نمايند ويا چنانچه دوران قبل از انقضاى همين مدت در انتخاب سرداور به توافق نرسند طرف معظممتعاهدى که داورى را درخواست نموده است حق خواهد داشت از رييس ديوان بين‌الملليدادگسترى تقاضا نمايد. تا طبق مقررات ديوان دايمى داورى داورها يا سرداور را تعيين نمايد.
6- تصميم دادگاه داورى براى طرفى معظمين متعاهدينالزام آور و لازم الاجرا خواهد بود.
طرفين معظمين متعاهدين هر کدام نصف هزينه داورى رابه عهده خواهند گرفت.
ماده 7- اين عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائمانها طبق ماده (102) منشور ملل متحد به ثبت خواهد رسيد.
ماده 8- عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها،طبق مقررات داخلى به وسيله هر يک از طرفين معظمين متعاهدين به تصويب خواهد رسيد.
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها از تاريخ مبادله اسناد تصويب که در تهران انجام خواهد شد، به موقع اجرا در خواهند آمد.
بنا به مراتب، نمايندگان تام الاختيار طرفينمعظمين متعاهدين عهدنامه حاضر و سه پروتکل، و ضمائم آنها را امضا نمودند.
بغداد 13 ژوئن 1975
عباسعلى خلعتبرى، وزير امور خارجه ايران               
 سعدون حمادى، وزير امور خارجه عراق
                                
                                                                ***
عهدنامه حاضر و سه پروتکل و ضمائم آنها با حضورجناب عبدالعزيز بوتفليقه، عضو شوراى انقلاب و وزير امور خارجه الجزاير به امضارسيد.
اين عهدنامه که داراى 8 ماده و سه پروتکل و ضمائم آن مى‌باشد در تاريخ 21 ارديبهشت 1355 و 29 ارديبهشت 1355 به ترتيب يه تصويب مجلسين شوراى ملى و سناى وقت رسيده است.

یک بوتو ی دیگر کشته شد

ساعاتی پیش بی نظیر بوتو دختر ذوالفقار علی بوتو که سالها پیش از این به دست ژنرال ضیاء الحق اعدام شده بود در یک عملیات انتحاری مصدوم و در ساعت شش امروز بعد از ظهر در بیمارستان شهر راولپندی به دلیل اصابت گلوله به گردنش کشته شد.

به این ترتیب یکی دیگر از خانواده بوتو در جریان درگیری های سیاسی پاکستان به قتل رسید.

بی نظیر بوتو اکتبر سال گذشته از تبعید به کشور بازگشته بود و یک روز پس از بازگشتش به کشور در یک حمله انتحاری دیگر به کاروان خودروهای وی 130 نفر کشته شده بودند.

بی نظیر بوتو، اولین رهبر زن در یک کشور مسلمان بود و دو بار به نخست وزیری پاکستان در سالهای 1988 و 1993 انتخاب شده بود، اما هر بار با مداخله و مخالفت های نظامیان و اسلام گرایان افراطی از کار برکنار شده بود.

وی فرزند ارشد رئیس جمهور و نخست وزیر پیشین پاکستان ذوالفقار علی بوتو، بنیانگزار حزب مردم پاکستان بود که پس از به قدرت رسیدن ژنرال ضیا الحق، در سال 1979 اعدام شد.

بی نظیر بوتو در ماه‌های گذشته و در جریان مبارزات انتخاباتی‌اش بارها تهدید به قتل شده بود.