بهتر است دیگر مراقب خودتان باشید

بعد از این که برادران علایی هم به جرم بر اندازی نرم به سه و شش سال زندان محکوم شدند، یه این نتیجه رسیدم بهتر است حتا بالش های مخمل روی تخت را هم جمع کنم و از دست مال توالت های نرم هم استفاده نکنم. بلخره نرم نرمه دیگه…

فردوسي پور استراحت مي خواهد


 
مهدي اميرپور

دنياي عجيبي است. کاملاً اتفاقي تمام مديران و فوتباليست ها درخواست 90 براي گفت وگو را رد مي کنند. کاملاً اتفاقي نظرسنجي 90 که هر هفته بدون کمترين مشکل فني پذيراي بالاي يک ميليون پيام کوتاه بود، مختل مي شود. البته پيش از اين هم فرزاد حسني کاملاً اتفاقي از اجراي «کوله پشتي» کنار رفته بود. پايان اجراي رضا رشيدپور در «مثلث شيشه يي» هم اتفاقي بود. اصلاً همه چيز اتفاقي است. اگر تصور مي کنيد که سازمان تربيت بدني در روزهاي گذشته به خاطر جدل کلامي عادل فردوسي پور با محمد آخوندي، از نفوذش روي تيم هاي دولتي سوءاستفاده کرده، در اشتباهيد. اصلاً علي آبادي که در يک ماه گذشته گلويش پاره شده بس که از معايب فوتبال دولتي حرف زده، حالا چرا بايد از نفوذش در تيم هاي دولتي استفاده کند تا با 90 مقابله کند؟ تمام اين حرف ها بي اساس است. پيش از اين هم حرف بي اساس زياد زدند. آنقدر که آقاي علي آبادي براي تکذيب حرف هايش سخنگوي توانايي چون محمد آخوندي اختيار کند. اتفاقاً يکي از اين شايعاتي که پشت سر علي آبادي و آخوندي در سازمان تربيت بدني راه انداختند، برمي گردد به اينکه چندان با نظرسنجي مردمي 90 موافق نيستند و اصلاً مي خواهند آن را بردارند. البته اين يکي ديگر اصلاً به تکذيب آقاي آخوندي نيازي نبود. به هر حال مردم به دکتر احمدي نژاد در انتخابات رياست جمهوري راي داده اند چرا آقاي علي آبادي که يکي از معاونان ايشان در هيات دولت است، بايد با نظرسنجي مردمي 90 مشکل داشته باشند؟ اصلاً آقاي علي آبادي با 90 هم مشکل ندارد. آن شبي هم که آقاي ضرغامي مي خواستند از ايشان دعوت شود تا در مناظره با صفايي فراهاني در استوديوي 90 حضور داشته باشند، دوست داشتند بيايند اما وقت نکردند. هرچند که آن شب هم آقاي آخوندي به سنت هميشگي جاي خالي ايشان را پر کرد. کلاً دنياي عجيبي است. در حالي که عادل فردوسي پور دوشنبه شب 90 را اجرا کرد و در يک اتفاق کوچک سيستم پيام کوتاه مختل شد، همه شايعه مي کنند که عادل روزهاي آخرش را مي گذراند. اين شايعات پشت سر فرزاد حسني و رضا رشيدپور هم بود. اما آنها نه با حکم دولتي که تنها براي استراحت رفتند. حالا اين بار هم هر وقت فردوسي پور به استراحت احتياج داشته باشد، به مرخصي مي رود. همان طور که داريوش مصطفوي از مديريت پرسپوليس خسته شده بود و استعفا داد. دنياي عجيبي است.