وقتی درخشان کمتر بدرخشد

شایعات در مورد حسین خان هودر فراوان است. اما این یکی دیگر وزنش از حسین بدبخت سنگین تر. می شنوم که اتهام حسین درخشان صب نبی است. فک کنم این از اون اتهام ها باشه.

بررسی مراتب ظهور

می دانید، برای من همیشه وجود فلسفه ظهمور احساسی خاص بوده. ظهور فارغ از این که چگونه و کجا به وقوع بپیوند، باعث نوعی انتظار توام با عمل گرایی و یا پرهیز از رفتار های غیر انسانی می تواند باشد. کاری ندارم که آیا واقعن توانسته است دم گرم آن بر آهن سرد بشر کار ساز افتد یا نه. به هرحال انتظار برای آمدن آن کس که ناجی است؛ حال سوشیانت یا مسیح و یا مهدی خودش ابزاری بوده است برای آن که از اندیشه دین گرای بشر برای بهتر شدن روزگار همه آدم ها بهره برده شود.

اما برداشت من این است که در این جای کار گاهی به بعضی از طول و تفضیل ها بر می خورم که دیگر فکر می کنم ظاهر امر نشان می دهد فلسفه اصلی ظهور دست خوش امورات محاسباتی و جنبی کار شده. آقا برید به فلسفه ظهور و میل واقعی آن هایی که می خواهید مطلع باشند فکر کنید. دنبال چی هستید با این حرف ها…

2qn8hfc