این هم صدایی از اعظم علی

صدایی دارد این آدم. می برد با خودش ترا به خیال و خاطرات…

این هم وب سایت اعظم علی