گوگل هشتبلکو می شود

یه زمانی بابای خدا بیامرز من تا رادیو صداش قطع می شد، می گفت: کودتا شد…

امروز تو بحبوحه کار رقتم روی گوگل دیدم حاجی به گمان ام کودتا شده بود. خلاصه یه یه ساعتی به وقت اروپا از ساعت پنج تا شش غول خوابیده بود. بشر سوسک شده ها…

google-mord

google-mord2