ماهاتیر محمد، بمیرد بمیرد دشمن خون خوار تو

اگرچه اینک بسیاری از مردم و سیاست مداران مالزی سعی می کنند به گزینه هایی غیر از روش های ماهاتیر محمد،  بنیان گذار موج نواین کشور فکر کنند.  اما هیچ کس بر انتخاب روش این تحول خواه در زمان خود مهر عدم تایید نمی زند. هر روز از این کشور چیزی تازه می بینم و تازه می شنوم و حسرت بار تر به آنها نگاه می کنم.

مایونز شرقی و کلاه غربی

نمی دونم چرا فکر می کنم مردم بسیاری از کشور ها به این ایرانی های عزیز بدهکارند. فرصت سوزی های ما و فرصت سازی های آنها. آر اند دی یعنی همین فکر کنم.

فقط کی نوبت ماست؟