ترس فروخفته

شده گاهی اوقات از خودت،  از زندگی،  از مردم،  از لحظه ها ، از زنده بودن و یا مرگ بترسی؟ شده وقتی زیر آسمون پر ستاره سرتو که بالا بگیری وحشت ورت داره از این همه ستاره؟ شده از این فکر بترسی که کسی رو که داری باهاش خداحافظی می کنی دیگه نمی بینی؟ یه ترس های عجیبی هست که نمی دونم چرا میشه خوره روح و روان…