امان امان

من فکر می کنم اونی که دنیا رو به باد میده سوء تفاهمه. شده خواستید چیزی بگید چیز دیگه ای از کار در آمده؟

Advertisements

شکوفه می رقصد از باد بهاری

30m09cm.jpg

شکوفه می رقصد از باد بهاری

شده سرتاسر دشت سبز و گلزاری

عطر جان پرور گل می دهد بویش

نغمه مرغ چمن کرده …

اینگاری داره هوا بس ناجوانمردانه با حال میشه