امان امان

من فکر می کنم اونی که دنیا رو به باد میده سوء تفاهمه. شده خواستید چیزی بگید چیز دیگه ای از کار در آمده؟

شکوفه می رقصد از باد بهاری

30m09cm.jpg

شکوفه می رقصد از باد بهاری

شده سرتاسر دشت سبز و گلزاری

عطر جان پرور گل می دهد بویش

نغمه مرغ چمن کرده …

اینگاری داره هوا بس ناجوانمردانه با حال میشه