به تب بنده

یه مادر بزرگ دارم حرف های خوبی میزنه. می گه به خوشگلیت نناز که به تب بنده به مالت نناز که به یه شب بنده. حالا من صاحب تقریبن هیچکدوم از این دوتا نیستم اما دیشب بعد از این که احساس می کردم چه شب خوبی رو با ورزش گذروندم. با یه دولا شدن تمام کمرم از درد منفجر شد. حالا شدم از دیشب مثل یه آدم کج و ساکن. چه راحت به آنی.

رو دیوار یه جایی می خوندم به نقل از امام رضا نوشته بود: سلامت سلطنت پنهان آدمیست.

آی کمرم خدا ا ا ا ا…