عباث جعفری هست

امروز دارم گزارشی در مورد عباث جعفری می نویسم. در مورد عباثی که شناختم مال دور روزهایی پیش از این بود…

خب سخت است دیگر نه؟

عباث هست من هم باور دارم…