سلطنت میرا… دوباره

غير هنر که تاج سر آفرينش است/ دوران هيچ سلطنتي جاودانه نيست

فک کنم این را قبلن هم نوشته بودم اما دوباره نوشتم چون دیدم هیچ سلطان شاهی به این افاضات فدوی توجه نکرده است تاکنون.


ما که داریم تموم ش می کنیم

بله خودمتتون داشتم عرض می کردم که، اصولن ما در کارمان خیلی مداومت داریم و مقاومت. مثلن ببینین ما از حدود یک ساعت پیش چای خوردن را تحریم کردیم کک مان هم نگزیده است…