لطفن پشت و روم کنید خوب مغز پخت بشم

تهران ماکرو فر می شود

گفتند بنا هست چون شلیک نویز به ماهواره ها بار حقوقی بین المللی دارد از این پس برای کاهش بار حقوقی بین المللی بر روی مردم تهران این امواج را رها کنند که بار حقوق داخلی داشته باشد یعنی کلن هم صفا سیتی منگوله چون اصولن حقوق و بارش به درد همون بار چهار پای نازک بدن می خوره و بس

پس بشلیک برادر پارازیت را ملت ما مغز پخت بشن تمی ی ی ی ز.