از کار خودم بی خبرم

راستش این را می دانم که هر کسی که دمی با او بوده ام برایم معلم خوبی بوده است اما نمی دانم من شاگرد خوبی توانسته ام باشم یا نه…