مهم ترین حرف های تاریخ بشریت زده شد

هولوکاستی در کار نیست

اگر راست می گید خودتون یه کشور برای یهودیا درست کنید

ما خودمان قلب دموکراسی هستیم

انرژی هستی حق مسلم ماست

ملت مظلوم فلسطین کلن جگر من هستند

همه ما منتظر ظهور هستیم

اوباما ایمان بیاور تا رستگار شوی

ما حرف نداریم

بچه شش ساله ما اتم پله می کند

همه اش خوب است اما کلن در جمع فامیل وقتی تخمه می خورند و از تیر آهن شروع می کنند و به حل فصل مناقشات جهانی به همراه عمه و خاله و دایی با آروغ دوغ تلمی تمام می کنند…

چی؟

ببخشید خوانندگان محترم الان به من اعلام کردند این سخنرانی شخص پرزیدنت در سازمان ملل بود.

بله داشتم عرض می کردم این صحبت های بسیار مهمی است که فقط در سازمان ملل باید توسط منجی عالم بشریت ادا بشه که خوب برای

هزار ونهصد هفتادمین بار هم گفته شد دیگر…