شعار هفته

دیشب این شعار هفته را شنیدم:

ای عزیز نور دیده

از دبه کسی ضرر ندیده…

دیدم عجب شعار توپیییه ها، نه؟