آزادی در کمال شجاعت

خوشا به حال مسافرکش های خط آزادی که بی ترس آزادی آزادی را فریاد می زنند…