قدس آزاد شده ها… بیشینین فیلم سینمایی تونو ببینین

اطلاعیه مهم صدا وسیما

قدس آزاد شد.اسراییل نابود شد.

اوباما مسلمان شد.اروپا کامل فتح شد.

پرز سقط شد.کانادا دارلاسلام شد.

مسیح ظهور کرد.بساط عدل یک شب گسترده شد.

سفره جور وظلم یک ساعته برچیده شد از این رو

جمعه خواهشن نیان بیرون با بیشینین فیلم سینمایی تون رو ببینین یا برین شمال عشق وصفا