نه نه توروخدا منو نبرین مسجد

نه

نه

تورو خدا منو مسجد نبریم. من مسجد نمی یام. غلط کردم. عسل خوردم. دیگه فقط می رم کتاب های تن تن می خونم. فقط منو مسجد نبرین…