بی خیال اصلن

می خواستم چیزی بنویسم اما پشیمان شدم…

که من از کلن بیزار شدم !