هنوز این مردم پر از نجابت هستند

زنی جلوی مردم خشمگین را گرفته بود. در آن هیاهو دیگری فریاد می زد که نزنیدشان. یعنی این بار بنا نیست اتفاق بد تکرار شود؟

دست مریزاد به این مردم