«خرناسی نابه هنگام از بانویی تو جیب جاشو»

ک بانوی ظریف مریف آسیای جنوب شرقی که تو جیب جا می شه سی دقیقه ای است داره کنار من به زبان شیرین خودش با کسی پشت تلفن حرف می زنه که خب ناز شستش، اما مشکل وقتی است که یهو و ناهوا انگاری پشت یه امپلی فایر ۱۵۰۰ وات (ار ام اس نه پ ام پ او) مثل گراز خرناس می کشه که ترجمه اش می شه خندیدن. سه متر از جام می پرم بعد می بینم خانم تو جیب جاشو بغلی است.

IMG_0957