«درمان دردهای بی درمان با یک دوچرخه و یک گوپرو»

یه چیزهایی هست که درمانش سفر است. سفر درمان رنج ها است. سفر درمان کم امیدی و درمان هفتاد درد و بلا است. راه دور است؟ سفر پر هزینه است؟ نیاز به برنامه ریزی دارد؟
به نظرم هیچ کدام از این ها را نمی‌خواهد فقط تصمیم می‌خواهد.
شنبه احساس مسافر داشتم. دوچرخه شد اسباب سفر و یک یک کوله پشتی آب همین.
قصه سفر…

#ArdavanArt