«سمبل پارادوکس های بشر در مجلس آرژانتین»

بچه ها خیلی با حالند، فکر کنید این مادر یک قانون گذار آرژانتینی است این جا هم مجلس این کشور. لابد از صبح ده بار داد زده، سی بار سر یک ماده واحده و مصوبه چانه زده، بعد بچه اش بی خیال دنیایی که پر از سیاهی است وسط این هاگیر واگری شیر می خورد به تخم مرغ چشم اسبش هم نیست که هر لحظه گوشه‌ای این تیمارستان چه می‌گذره.
ما که سر از این همه پارادوکس در زندگی بشر در نیاوردیم.
عکس و خبر از ایندیپندنت.CKsJMXSUEAATZly.png_large