«این فرتور تازه از ایران داغ داغ رسیده، دوستان لایک کنند تا جهان باخبر بشه»

عکس چیه؟ یک کیسه آجیل رو نشون می ده که روش نوشته: مغز مخلوط! کیلو ۷۶ هزار تومان.
داغ داغ از ایران رسیده، یعنی بنده مومن و خوب خدا بر این باوره که ایران در دهاتی نزدیک به تیمور شرقی است و ملت عکس رو با چاپار می دهند می آورند بیرون به دست مبارزان دور وطن برسونن که طرف براشون این رسوایی تازه رژیم تا بن دندان مسلح رو بنمایاند.

تعداد لایک هایی که برای جهان شمول کردن آجیل شب عید ایران داده شده: ۳ تا

گاهی فکر می کنم علاوه بر یک دوره کلاس آی تی مقدماتی شامل روش‌های گرفتن عکس، وصله کردن به نامه الکترونیکی و زدن دکمه «ارسال» به خارج از جنگل های دور افتاده ایران، یک دوره جغرافیا برای شناسایی محل دقیق ایران روی نقشه جهان و هم چنین یه تور ایران گردی از راه دور هم شده دست کم برای آدم هایی مثل من بذارن. این طور عمق مبارزاتی ما یه دو سه سانتی بیشتر می‌شه.
یعنی این مبارزه منو از خواب و خوراک انداخت به خدا.