هویجوریات

دیروز طرف یه جایی هم چین مارو بست به توپ که فکر کنم خودش رو با «لیاخوف روسی»‌، بنده رو هم با «مجلس» اشتباه گرفته بود…