«حدیث هفته»

یک روایت بسیار عمیق هست که می‌فرماید:
«اَلدُنیا مَزْرعِتونْ الْهویجْ، اِذا دَمرواْ لاْجِرمْ دَخلوُاْ»