«لبیک به جابز در طبقه منهای هفت جهنم»

و خدای‌گان معرفت ما را مزین به «ماوریک» فرمودند. باشد که با استیو خان جابز محشور شویم حتا اگر در قعر طبقه منهای هفت جهنم باشد.
چار چشمی منتظر ورود ماوریک بر روی لب تاب حقیرمان نشسته ایم…
پ.ن: چی می‌شد خدا جای یک صد و خورده ای هزار ریز و درشت، سه تا مثل این رو می کرد نماینده اموراتش رو زمین گرد و قلمبه.

Screen Shot 2013-10-22 at 10.29.44 PM