«حیف شد فحش ناموس یاد نداده»

رفتیم دنبال دخترک پدر دوست‌اش آمده دم در می گه: «خدا حافظ» می گم از چه کسی ایرانی یاد گرفته، می گه یه دوست دوران دانش‌جویی داشته بهش اشعار حافظ و سعدی رو یاد داده.
نمردیم و دیدیم یک ایرانی هم به رفیق خارجی‌اش فحش خارمادر و حواله ناموس یاد نداده.