هوبو نوشته‌های آب‌ناک ۲

با آرامش به اطرافت نگاه و کن و سیفون را بکش، بیش از این دنیا ارزش ماندن ندارد…
هوبو