«یک پیام برای جناب گاد»

خواستم اشاره کنم لطفن حواستان به پیام های من هم باشد.

این یک تهدید دوستانه برای جناب «گاد» است…