«تبلور وحدت کلمه در کندی کراش»

یک از مصداق های روشن جریان «وحدت کلمه»‌ همین «کندی کراش» خودمان است. یعنی من از آدم هایی تیکت و عمر برای بازی می گیرم که عمرن اگه تو خیابون همو ببینیم یا اون منو می زنه یا من اونو،
آدم چه حالی می شه که فلانی که هر روز  لقد بهت می زنه، تو کندی کراش هی برات جون می فرسته 🙂 که سالم باشی. این است وحدت کلمه از نوع کندی کراش…

برای دریافت اعتیاد «کندی کراش» از اینجا شروع کنید تا خانه خراب شوید.

عکسdy