«انقلاب مخملی از روی شماره»

انقلاب مخملین در درون یک دولت بازمانده از انقلاب

انگار در خود حاکمیت بر علیه حاکمیت انقلابی رخ داده است