«واژه‌گانی بی انتها»

ترس

نگرانی 

امید

فردا

شاید

واژه‌های بی انتها که همه زندگی مرا پر کرده است.