«اختلاف نظر در خواستن و توانستن در بین علما»

به نظر من یک جاهایی بشر «نخواستن» هایش را به گردن «نتوانستن» هایش می‌اندازد.

دنیا پر از بهانه است وقتی من نمی‌خواهم کاری انجام بدهم فقط کافی دستتو دراز کنی…

اوووه آقای کارگردان این چیه؟