«مدیر کل دفاع از حقوق سایر در برابر شما»

یک آدم هایی در دنیا انگار کارشان این است که در برابر شما از حقوق ماهی‌ها، درختان‌‌، کسبه، راننده های تاکسی، رفیق دوست آشنا همسایه شرکت برق، آب و گاز و فروشنده و کسی که سر چهارا انگشت اش رو به سمت ات حواله می کند، دفاع کنند.