مشت مي كوبم بر ديوار

مشت می کوبم بر در
پنجه می سایم بر پنجره ها
من دچار خفقانم خفقان
من به تنگ آمده ام… از همه چیز
بگذارید هواری بزنم

فریدون مشیری