بي خيال از تو از من

نشسته اند بي خيال وسط واگن مترو با هم ورق بازي مي كنند.
ملت هم بي خيال تر نگاه شان مي كنند.
فك مي كنم روي هم دويست سال دارند…