فرياد زير آب

ده دقيقه به سه مانده سر يك چهارراه در ويسكانسين اونيو مريلند بر روي يك صندلي چوبي، فرياد زير آب داريوش.
يكي مي شه به من بگه من اين جا آخه چه غلطي مي كنم؟